RIEŠITEĽSKÝ KOLEKLÍV - 100 rokov Trianonskej zmluvy

100 rokov Trianonskej zmluvy
APVV-19-0419
100 rokov Trianonskej zmluvy
Prejsť na obsah
Riešiteľský kolektív

doc. JUDr. Erik Štenpien, PhD. - vedúci riešiteľského kolektívu
je docentom právnej histórie, ktorý sa habilitoval v roku 2013. Vo svoje výskumnej činnosti sa dlhodobo venuje verejnoprávnym otázkam (dejiny miestnej správy), ako aj súkromnoprávnym dejinám (dejiny občianskeho práva) v období do roku 1918. Od roku 2008 sa venuje okrem základného výskumu aj výskumu aplikovanému. Jeho prvý slovenský preklad Tripartita Štefana Werbőczyho je prelomovým dielom v oblasti slovenskej právnej histórie. Práca je citovaná nie len na Slovensku, ale aj v Čechách, v Maďarsku a dokonca aj vo Veľkej Británií. Aplikačný význam prekladu tejto zbierky feudálneho šľachtického práva, ktorá u nás platila do roku 1950 a nahradil ju až prvý Občiansky zákonník, sa prejavil okrem iného v tom, že umožnila na súdom uzatvárať aj prípady, ktoré by bez znalosti dobových predpisov šľachtického práva nebolo možné rozhodnúť.
Dve grantové úlohy VEGA, ktorých kolektívy zodpovedný riešiteľ viedol, možno považovať tiež za aplikovaný výskum. Ich výsledky totiž slúžia členom rekodifikačnej komisie pre prípravu nového Občianskeho zákonníka ako podklady pre skvalitnenie ich práce.

doc. JUDr. Vladimír Vrana, PhD.
od r.1990 odborne pôsobiaci na Katedre dejín štátu a práva Univerzity P. J. Šafárika – Právnickej fakulty, zabezpečuje výučbu rímskeho práva, dejín cirkevného práva a justiniánskych Digest a ich vplyvu na vývoj moderného práva. Vo svojej vedecko-výskumnej činnosti a jednotlivých publikačných výstupoch sa doteraz odborne zameriava a orientuje na právnu analýzu vybraných právnych inštitútov rímskeho súkromného práva (emptio-venditio, problematike poskytovania pôžičiek hraničiacich s úžerou a následným uskutočnením núteného výkonu rozhodnutia (exekúcie), verejného práva – rozborom a analýze selektívne vybraných crimina publica v rímskom trestnom práve, chápaním pojmu legality, zákonnosti v rímskom práve a súčasnom právnom poriadku Slovenskej republiky, komparáciou a uplatňovaním jednotlivých právno-filozofických inštitútov iustitiae, aequitas et honestas v práve; „ústavnosťou“ diktatúr v rímskom verejnom živote; parciálne zvolenou právnou exegézou kazuistiky rímskych právnikov; vzájomnej korelácii súkromného a verejného práva. Podobne svoju pozornosť venuje aj komparácii právno-teoretických a právno-historických východísk a odkazu jednotlivých právnych inštitútov rímskeho a cirkevného/kanonického práva pre moderné právo. Doc. Vrana je spoluriešiteľom viacerých úspešných grantových projektov VEGA, KEGA a vedecky dlhodobo spolupracuje s právnymi romanistami a kanonistami z jednotlivých právnických fakúlt na území Slovenskej republiky a v blízkom zahraničí.

doc. JUDr. Miroslav Fico, PhD.
pôsobí ako docent na Katedre dejín štátu a práva Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnickej fakulte. Je úspešným riešiteľom viacerých grantových projektov. Vo svojej vedeckej profilácii sa zameriava na problematiku národných právnych dejín, s dôrazom na historický vývoj jednotlivých právnych odvetví resp. ich inštitútov – a to primárne v období medzivojnovej Československej republiky rokov 1918 - 1938. Dlhodobé zameranie vedeckého výskumu doc. Fica (obdobie tzv. 1. ČSR) sa tak vhodným spôsobom „prelína“ práve s primárnym obdobím (plánovaného výskumu) prijatia Trianonskej mierovej zmluvy.

JUDr. Ľuboš Dobrovič, PhD.
je absolventom doktorandského štúdia (PhD.) na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnickej fakulte v odbore Teória a dejiny štátu a práva so zameraním na Rímske právo. Od roku 2018 pôsobí na Právnickej fakulte UPJŠ ako odborný asistent a aktuálne sa akademicky a vedecky zameriava na oblasť rímskeho práva ako východiska značnej množiny moderných právnych systémov. JUDr. Dobrovič bol v minulosti a rovnako tak v súčasnosti riešiteľom viacerých (aktívnych a už ukončených) grantových projektov. Skúsenosti s riešením rôznorodých grantových úloh predstavujú pre riešiteľský kolektív grantového projektu "100 rokov Trianonskej zmluvy" značný prínos.

doc. JUDr. Milan Sudzina, PhD.
je docentom na Katedre občianskeho práva Univerzity Pavla Jozefa Šafárika – Právnickej fakulty. Je úspešným riešiteľom grantových projektov. Jeho vedecká činnosť je zameraná na výskum pozemkového práva v súčasnej právnej regulácií Slovenskej republiky, ako aj problematiku konkurzu a vyrovnania.

doc. JUDr. Diana Treščáková, PhD.
ako docentka na Katedre obchodného práva sa zameriava najmä na oblasť záväzkového práva, tak v súkromnoprávnej sfére, ako aj vo verejnoprávnej. Svoj výskum zameriava aj na otázky súvisiace s právom medzinárodného obchodu, s ktorým úzko súvisia aj medzinárodné dohovory ako aj medzinárodné organizácie. Je autorkou monografie pod názvom „Zodpovednosť za porušenie záväzkov z obchodnom práve“. Je spoluautorkou vedeckej monografie pod názvom „Účinnosť vybraných právnych inštitútov a ekonomicko – finančných nástrojov v systéme regulácie ekonomiky“. Je autorkou a spoluautorkou komentárov, mnohých odborných článkov a štúdií, publikovaných tak v periodických, ako aj neperiodických zdrojoch doma aj v zahraničí, ako napríklad „Vzťah globálnej hospodárskej krízy a krízy v dodržiavaní obchodných záväzkov - vzájomné súvislosti, východiská a riešenia alebo „Financie verejného sektora v čase hospodárskej krízy“, a tiež „K problematike historického vývoja záväzkového práva a s ním spojený vývoj obchodovania a zmlúv na našom území“, tiež „K otázke vývoja inštitútu kúpnej zmluvy na našom území (úvahy)“
Absolvovala mnoho zahraničných študijných a stážových pobytov, ako aj konferencií, napríklad v Petrohrade, Moskve, Prahe, Krakowe a v Cannes.

JUDr. Dávid Pandy, PhD.
je vedeckým pracovníkom zaradeným na Katedre dejín štátu a práva UPJŠ – Právnickej fakulty, pričom objektom jeho primárneho záujmu je trestné právo medzivojnovej Československej republiky, a to konkrétne právne postavenie mladistvých osôb. Vedecké zameranie spoluriešiteľa tak priamo súvisí so skúmanou problematikou Trianonskej zmluvy, dôsledky ktorej determinujú spoluriešiteľom skúmané medzivojnové obdobie. Uvedené skutočnosti preto odôvodňujú vhodnosť účasti spoluriešiteľa na tomto projekte.

JUDr. Lucia Pištejová, PhD.
je vedeckou pracovníčkou zaradenou na Katedre dejín štátu a práva UPJŠ – Právnickej fakulty. Objektom jej záujmu je výskum nadnárodných zhromaždení, ktorých úlohou bolo prijímanie medzinárodných zmlúv. Vedecké zameranie spoluriešiteľky tak priamo súvisí so skúmanou problematikou Trianonskej zmluvy.

Prof., dr. hab. Renata Świrgoń – Skok  
je profesorkou Právnickej fakulty Univerzity v Rzeszowe (Poľsko). Jej výskum sa zameriava na otázky rímskeho súkromného práva a verejného práva, ako aj všeobecne chápané rímske korene európskeho práva, najmä poľské občianske právo. V súčasnosti sa venuje výskumu zásad dedičského práva v historickom a právnom zmysle, pretože rímska právna myšlienka tvorivo prispôsobená potrebám budúcich generácií sa uplatňuje aj v modernom poľskom dedičskom práve. Je autorkou väčšieho počtu monografií, odborných štúdií a článkov v renomovaných časopisoch a zborníkoch. Od roku 2015 je hosťujúcou profesorkou UPJŠ – Právnickej fakulty.

Prof. Dr. István Stipta
je profesorom na Právnickej fakulte Reformovanej univerzity Gáspára Károlyiho v Budapešti (Maďarsko). Vo svojej vedeckej práci sa venuje problematike dejín verejného práva v Európe. Súčasťou jeho výskumov je oblasť vývoja súdnictva na území Uhorska (neskôr Maďarska) po uzavretí Trianonskej zmluvy. Je autorom veľkého počtu učebníc, monografií i článkov aj v renomovaných karentovaných časopisoch.

Dr. habil. Dr. Birher Nándor
je docentom na Právnickej fakulte Reformovanej univerzity Gáspára Károlyiho v Budapešti (Maďarsko). Je renomovaným maďarským právnym teoretikom. Vo svojej vedeckej práci sa dlhodobo venuje výskumu štátoprávnych a iných zmien na území strednej Európy po uzavretí Trianonskej mierovej zmluvy.

Prof. Dr. Boóc Ádám
je profesorom na Právnickej fakulte Reformovanej univerzity Gáspára Károlyiho v Budapešti (Maďarsko). Jeho vedecká práca je zameraná na verejnoprávne aspekty vplývajúce na vývoj súkromného práva v Maďarsku po uzavretí Trianonskej zmluvy.

Prof. Dr. Miskolczi-Bodnár Péter
je profesorom a v súčasnosti dekanom Právnickej fakulty Reformovanej univerzity Gáspára Károlyiho v Budapešti (Maďarsko). Dlhodobo sa venuje hospodárskym zmenám, ktoré nastali v Maďarsku v druhej polovici 20. rokov 20. storočia. Je autorom mnohých publikácií a učebníc, ktoré sa uvedenou problematikou zaoberajú.

Doc. Dr. Koncz Ibolya Katalin
je docentkou Právnickej fakulty Univerzity v Miskolci (Maďarsko). Je renomovanou autorkou učebníc a monografií venujúcich sa zmenám maďarského zákonodarstva a súdnictva s osobitným dôrazom na verejnoprávne vplyvy medzinárodných mierových zmlúv na súkromné právo.

dr. iur Nagy Péter
je mladý vedecký pracovník – odborný asistent na Právnickej fakulte Reformovanej univerzity Gáspára Károlyiho v Budapešti (Maďarsko). Vo svojej doterajšej činnosti sa dominantne venoval vzťahu protestantskej cirkvi k vývoju práva v Uhorsku (Maďarsku). Zároveň sa však venuje aj dejinám správneho súdnictva v Maďarsku v prvej polovici 20. storočia.

Dr. Wojciech Kosior, LL.M.
Je odborným asistentom Právnickej fakulty Univerzity v Rzeszwowe (Poľsko). Jeho výskum sa zameriava na vplyv Trianonskej mierovej zmluvy na právne poriadky Poľska, Maďarska a Československa (Slovenskej republiky). Jeho výskum by mal prispieť k poznaniu vývojových tendencií súčasného právneho poriadku Slovenskej republiky ale aj okolitých krajín po prijatí Trianonskej mierovej zmluvy.

JUDr. Kováčová Dominika
je internou doktorandkou na Katedre dejín štátu a práva UPJŠ - Právnická fakulta.

JUDr. Ivan Vaňa
je interným doktorandom  na Katedre dejín štátu a práva UPJŠ - Právnická fakulta.

Ing. Ivan Svatuška
je zamestnancom Pracoviska výpočtovej techniky a správcom počítačovej siete na Univerzite P. J. Šafárika – Právnickej fakulte. Na projekte bude spolupracovať ako pomocný personál.
© Právnická fakulta Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach, 2020-2024
Návrat na obsah