POPULARIZAČNÉ AKTIVITY - 100 rokov Trianonskej zmluvy

100 rokov Trianonskej zmluvy
APVV-19-0419
100 rokov Trianonskej zmluvy
Prejsť na obsah
2023:
webstránka projektu: trianon.pravo.upjs.sk
Stránka od roku 2020 propaguje činnosť členov kolektívu, oboznamuje odbornú i laickú verejnosť s výsledkami činnosti riešiteľov, s konanými konferenciami a workshopmi.

Právnohistorický pohľad na Maticu Slovenskú. Slovensko a Trianon. Prednáška v spolupráci s Maticou slovenskou. Dátum a miesto konania: 23.10.2023 o 08,30. Poslucháreň M5, Rektorát UPJŠ


2022:
Prednáška na Právnickej fakulte Univerzity v Miskolci – téma: Základy verejnej správy východného Slovenska pred 1. svetovou vojnou – konaná dňa 16. 3. 2022 v dištančnej forme. Prednášajúci: doc. JUDr. Erik Štenpien, PhD. Na prednáške boli predstavené základné tendencie vývoja verejnej správy východného Slovenska (najmä regiónu Abov a Turňa) v období predchádzajúcom vojnovému konfliktu a následne boli hľadané východiská pre potrianonský vývoj.

Prednáška na Právnickej fakulte Univerzity v Miskolci – téma: Zákonodarná činnosť Uhorského snemu v stavovskom období – konaná dňa 19. 10. 2022 v dištančnej forme. Prednášajúci: doc. JUDr. Erik Štenpien, PhD. Prednáška bola zameraná na rozbor legislatívnej činnosti Uhorského snemu vyplývajúcej z jeho diplomatickej právomoci. Tým sa otvára možnosť komplexne skúmať dejiny diplomacie, ktorých vyvrcholením je z hľadiska projektu APVV Trianonská mierová zmluva.

Versailleská mierová konferencia z roku 1919 a dokumenty, ktoré prijala – workshop pre študentov Právnickej fakulty a verejnosť. Dátum a miesto konania: 8. 12. 2022 o 12.35 hod., Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach, poslucháreň P12, Kováčska 30.

A trianoni békeszerződés hatása a magyar állam és jog fejlődésére (Vplyv trianonskej mierovej zmluvy na vývoj štátu a práva v Maďarsku) – workshop pre študentov, odbornú a laickú verejnosť. Dátum a miesto konania: 9. 12. 2022 o 14.00., Právnická fakulta Reformovanej Univerzity Gáspára Károliho, poslucháreň č. 205, Viola u. 5, Budapešť.

Propagácia konania konferencie Míľniky právneho vývoja v Európe po prvej svetovej vojne. Viď web Filozofickej fakulty Univerzity Palackého v Olomouci: Míľniky právneho vývoja v Európe po prvej svetovej vojne: Katedra historie (upol.cz)

Propagácia konferencie Míľniky právneho vývoja v Európe po prvej svetovej vojne. Viď web Portálu VŠ: Míľniky právneho vývoja v Európe po prvej svetovej vojne | Portál VŠ (portalvs.sk)

Propagácia vydania a zverejnenie celého textu zborníka Míľniky právneho vývoja v Európe po prvej svetovej vojne. Viď web: Míľniky právneho vývoja v Európe po prvej svetovej vojne - eKnizky.sk

Propagácia konania konferencie a zverejnenie celého textu zborníka 1. svetová vojna a jej dôsledky v štátoprávnej rovine na webe odborného spolku Veritas v Maďarsku. Viď web: Az államellenes bűncselekmények változása az első világháborút követően Magyarországon és Csehszlovákiában (veritasintezet.hu). Odkaz na zborník (veritasintezet.hu)

2021:
Rozhovor s doc. JUDr. Erikem Štenpienem, PhD., In: Bulletin Evropské společnosti pro právní dějiny | The European Society for History of Law, z. s.,číslo 1, ročník 7, 5. duben 2021, ISSN: 2464-4889, str. 22 – 23.

Pozvánka na konferenciu 100 rokov Trianonskej zmluvy – diplomacia, štát a právo na prelome storočí, In: Bulletin Evropské společnosti pro právní dějiny | The European Society for History of Law, z. s.,číslo 1, ročník 7, 5. duben 2021, ISSN: 2464-4889, str.26.

Pištejová, Lucia: 100 rokov Trianonskej zmluvy – diplomacia, štát a právo na prelome storočí. In: Universitas Šafarikiana , ročník 48, č. 4/2021, ISSN: 1338/1377, str. 25.

100 rokov Trianonskej zmluvy. In: https://www.upjs.sk/aktualne-spravy/25728/ prevzaté na 100 rokov Trianonskej zmluvy. In: https://portalvs.sk/sk/aktualita/100-rokov-trianonskej-zmluvy

http://trianon.pravo.upjs.sk – spustený web projektu v slovenskom i anglickom jazyku

2020:
SZEGHY-GAYER Veronika: Szlovák Trianon-újdonságok. Publikované: URL: www.trianon100.hu/blog-cikk/szlovak-trianon-ujdonsagok (15. 10. 2020)
Autorka je riešiteľkou obdobného projektu, ktorý sa v Maďarsku venuje problematike Trianonskej mierovej zmluvy. V článku publikovanom na uvedenej webovej adrese sa venuje novinkám v skúmaní problematiky slovenskými všeobecnými aj právnymi historikmi. Okrem publikácií, ktoré u nás vyšli v nedávnom čase predstavuje čitateľom aj náš projekt a podáva jeho charakteristiku.
© Právnická fakulta Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach, 2020-2024
Návrat na obsah