2023-1.08 - 100 rokov Trianonskej zmluvy

100 rokov Trianonskej zmluvy
APVV-19-0419
100 rokov Trianonskej zmluvy
Prejsť na obsah
Birher Nándor (100%): From primatial law to ecclesial social movements. In: Erik Štenpien, Lucia Pištejová, Ivan Svatuška (eds): Mierové rokovania po roku 1918 a ich vplyv na moderné právo, Zborník vedeckých príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, Košice, 13.-14.04.2023, 2023. ISBN 978-80-574-0237-4, str. 11

Boóc Ádám (100%): Remarks to the Notion of Liability of Arbitrator in Older Hungarian Private Law – with a Comparative Legal Approach. In: Erik Štenpien, Lucia Pištejová, Ivan Svatuška (eds): Mierové rokovania po roku 1918 a ich vplyv na moderné právo, Zborník vedeckých príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, Košice, 13.-14.04.2023, 2023. ISBN 978-80-574-0237-4, str. 20

Dobrovič Ľuboš (100%): Vybrané aspekty procesu uzatvárania medzinárodných zmlúv z pohľadu rímskeho a moderného práva (Selected aspects of the process of concluding international agreements from the point of view of Roman and modern law). In: Erik Štenpien, Lucia Pištejová, Ivan Svatuška (eds): Mierové rokovania po roku 1918 a ich vplyv na moderné právo, Zborník vedeckých príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, Košice, 13.-14.04.2023, 2023. ISBN 978-80-574-0237-4, str. 47

Fico Miroslav (100%): Reflexia 10teho výročia Trianonskej mierovej zmluvy v dobovej tlači (Reflection of the 10th anniversary of the Trianon peace treaty in the contemporary press). In: Erik Štenpien, Lucia Pištejová, Ivan Svatuška (eds): Mierové rokovania po roku 1918 a ich vplyv na moderné právo, Zborník vedeckých príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, Košice, 13.-14.04.2023, 2023. ISBN 978-80-574-0237-4, str. 83

FICO, M.: Obchodovanie s ľuďmi v trestnom zákonodarstve medzivojnovej Československej republiky, In: Trestné činy proti svobodě a lidské dustojnosti včera a dnes, Brno, Masarykova univerzita, 2023, s. 35-46.
Link: https://www.law.muni.cz/sborniky/trestne-ciny-proti-svobode/trestne-ciny-proti-svobode.pdf

Koncz Ibolya Katalin (100%): Die ungarische Rentenversicherung als Teil der Sozialpolitik im ersten Teil des 20. Jahrhunderts (The Hungarian pension insurance as part of social policy in the first part of the 20th century). In: Erik Štenpien, Lucia Pištejová, Ivan Svatuška (eds): Mierové rokovania po roku 1918 a ich vplyv na moderné právo, Zborník vedeckých príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, Košice, 13.-14.04.2023, 2023. ISBN 978-80-574-0237-4, str. 98

Kosior Wojciech J. (100%): The Racial Equality Proposal during the Paris Peace Conference of 1919 and its influence on modern antidiscrimination law. In: Erik Štenpien, Lucia Pištejová, Ivan Svatuška (eds): Mierové rokovania po roku 1918 a ich vplyv na moderné právo, Zborník vedeckých príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, Košice, 13.-14.04.2023, 2023. ISBN 978-80-574-0237-4, str. 112

Kováčová Dominika (100%): Návrhy a projekty k otázke vojnových škôd a spôsoby ich náhrady nepriateľskými štátmi formulované československou delegáciou (Proposals on the issue of war damages and methods of compensation by enemy states formulated by the Czechoslovak delegation). In: Erik Štenpien, Lucia Pištejová, Ivan Svatuška (eds): Mierové rokovania po roku 1918 a ich vplyv na moderné právo, Zborník vedeckých príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, Košice, 13.-14.04.2023, 2023. ISBN 978-80-574-0237-4, str. 126

Miskolczi-Bodnár Péter (100%): Magánjogi szerződésekre vonatkozó kógens szabályok a Trianoni békeszerződésben (Cogent rules for private law contracts in the Trianon Peace Treaty). In: Erik Štenpien, Lucia Pištejová, Ivan Svatuška (eds): Mierové rokovania po roku 1918 a ich vplyv na moderné právo, Zborník vedeckých príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, Košice, 13.-14.04.2023, 2023. ISBN 978-80-574-0237-4, str. 183

Nagy Péter (100%): Ujlaki Miklós élete és munkássága (The life and work of Miklós Ujlaki). In: Erik Štenpien, Lucia Pištejová, Ivan Svatuška (eds): Mierové rokovania po roku 1918 a ich vplyv na moderné právo, Zborník vedeckých príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, Košice, 13.-14.04.2023, 2023. ISBN 978-80-574-0237-4, str. 209

Pandy Dávid (100%): Snahy o udržanie územia Slovenska v hraniciach prvej Maďarskej republiky (Efforts to keep the territory of Slovakia within the borders of the first Hungarian Republic). In: Erik Štenpien, Lucia Pištejová, Ivan Svatuška (eds): Mierové rokovania po roku 1918 a ich vplyv na moderné právo, Zborník vedeckých príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, Košice, 13.-14.04.2023, 2023. ISBN 978-80-574-0237-4, str. 236

Pištejová Lucia (100%): Finalizácia rokovaní o Trianonskej mierovej zmluve – posledné kroky k jej podpisu (Finalization of the negotiations on the Treaty of Trianon – the last steps towards its signing). In: Erik Štenpien, Lucia Pištejová, Ivan Svatuška (eds): Mierové rokovania po roku 1918 a ich vplyv na moderné právo, Zborník vedeckých príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, Košice, 13.-14.04.2023, 2023. ISBN 978-80-574-0237-4, str. 254

Pištejová, L.: Postavenie československej diplomacie a jej pôsobenie na smerovanie medzivojnovej Európy (The Position of czechoslovak Diplomacy and its Influence of the Direction of interwar Europe)
In: BERNÍKOVÁ, E. - PISARČÍKOVÁ, D. – REPIŠČÁKOVÁ, D. (eds.): Právo bez hraníc. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov a mladých výskumných pracovníkov. Košice: UPJŠ - Vydavateľstvo ŠafárikPress, 2023, s. 356, ISBN: 978-80-574-0243-5.
Link: https://unibook.upjs.sk/sk/europske-a-medzinarodne-pravo/1872-pravo-bez-hranic

Świgroň – Skok Renata (100%): Problem unifikacji polskiego prawa spadkowego po 1918 roku na przykładzie zasad odpowiedzialności za długi spadkowe (The problem of unification of Polish inheritance law after 1918 on the example of the rules of liability for inheritance debts). In: Erik Štenpien, Lucia Pištejová, Ivan Svatuška (eds): Mierové rokovania po roku 1918 a ich vplyv na moderné právo, Zborník vedeckých príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, Košice, 13.-14.04.2023, 2023. ISBN 978-80-574-0237-4, str. 268

Sudzina Milan (100%): Historické aspekty užívacích inštitútov na Slovensku v období po roku 1948 (Historical aspects of use institutes in Slovakia in the period after 1948). In: Erik Štenpien, Lucia Pištejová, Ivan Svatuška (eds): Mierové rokovania po roku 1918 a ich vplyv na moderné právo, Zborník vedeckých príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, Košice, 13.-14.04.2023, 2023. ISBN 978-80-574-0237-4, str. 287

Štenpien Erik (100%): Trianon – nový začiatok, alebo trpký koniec? (Trianon – a new Beginning or a bitter End?). In: Erik Štenpien, Lucia Pištejová, Ivan Svatuška (eds): Mierové rokovania po roku 1918 a ich vplyv na moderné právo, Zborník vedeckých príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, Košice, 13.-14.04.2023, 2023. ISBN 978-80-574-0237-4, str. 335

VAŇA, Ivan: Československo-poľské vzťahy v medzivojnovom období z dôrazom na územie Spiša a Oravy In: BERNÍKOVÁ, E. - PISARČÍKOVÁ, D. – REPIŠČÁKOVÁ, D. (eds.): Právo bez hraníc. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov a mladých výskumných pracovníkov. Košice: UPJŠ - Vydavateľstvo ŠafárikPress, 2023, s. 103 - 122, ISBN: 978-80-574-0243-5.
Link: https://unibook.upjs.sk/sk/europske-a-medzinarodne-pravo/1872-pravo-bez-hranic

Vaňa Ivan (100%): Mierová konferencia a postoje Československej a Poľskej republiky k spornému územiu Spiša a Oravy (The peace conference and the positions of the Czechoslovak and Polish Republics towards the disputed territory of Spiš and Orava). In: Erik Štenpien, Lucia Pištejová, Ivan Svatuška (eds): Mierové rokovania po roku 1918 a ich vplyv na moderné právo, Zborník vedeckých príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, Košice, 13.-14.04.2023, 2023. ISBN 978-80-574-0237-4, str. 345

Vrana Vladimír (100%): Malá dohoda (Little Entente). In: Erik Štenpien, Lucia Pištejová, Ivan Svatuška (eds): Mierové rokovania po roku 1918 a ich vplyv na moderné právo, Zborník vedeckých príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, Košice, 13.-14.04.2023, 2023. ISBN 978-80-574-0237-4, str. 362
© Právnická fakulta Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach, 2020-2024
Návrat na obsah