2023-1.05 - 100 rokov Trianonskej zmluvy

100 rokov Trianonskej zmluvy
APVV-19-0419
100 rokov Trianonskej zmluvy
Prejsť na obsah
Citovaná práca: BIRHER, Nándor: Vatikáni politika elemei az I. világháború után: enciklikák és kollégiumok (Elements of Vatican policy after World War I: encyclicals and colleges). In: 100 rokov Trianonskej zmluvy - diplomacia, štát a právo na prelome storočí, zborník vedeckých príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie: 100 rokov Trianonskej zmluvy – diplomacia, štát a právo na prelome storočí, Košice 2021, s.22-32.
Citujúca práca: VRANA, Vladimír: Malá dohoda. In: Erik Štenpien, Lucia Pištejová, Ivan Svatuška (eds): Mierové rokovania po roku 1918 a ich vplyv na moderné právo, Zborník vedeckých príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, Košice, 13.-14.04.2023, 2023. ISBN 978-80-574-0237-4, str. 362

Citovaná práca: KOVÁČOVÁ, Dominika: Československá diplomacia na začiatku 20. storočia. In: 100 rokov Trianonskej mierovej zmluvy diplomacia, štát a právo na prelome storočí Zborník vedeckých príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta, 2021, str. 125.
Citujúca práca: PIŠTEJOVÁ, Lucia: Finalizácia rokovaní o Trianonskej mierovej zmluve – posledné kroky k jej podpisu. In.: Erik Štenpien, Lucia Pištejová, Ivan Svatuška (eds): Mierové rokovania po roku 1918 a ich vplyv na moderné právo, Zborník vedeckých príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, Košice, 13.-14.04.2023, 2023. ISBN 978-80-574-0237-4, str. 254.

Citovaná práca: PANDY, Dávid.: Trestnoprávna ochrana štátneho územia na Slovensku v období medzivojnovej Československej republiky. In: 100 rokov Trianonskej zmluvy – diplomacia, štát a právo na prelome storočí. Zborník vedeckých príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie: 100 rokov Trianonskej mierovej zmluvy – diplomacia, štát a právo na prelome storočí Košice: UPJŠ v Košiciach – Právnická fakulta, 2021, str. 176 – 189.
Citujúca práca: FICO, Miroslav: Krádež a lúpež v trestnom práve medzivojnovej Československej republiky. In: Košické dni trestného práva 2023, VII. ročník. Ochrana vlastníckeho práva normami trestného práva. Zborník vedeckých príspevkov z celoštátnej interdisciplinárnej vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou. Košice: UPJŠ v Košiciach – Právnická fakulta, 2023, str. 588.

Citovaná práca: SUDZINA, Milan: Historické aspekty správneho súdnictva. In: 100 rokov Trianonskej zmluvy – diplomacia, štát a právo na prelome storočí: zborník vedeckých príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2021. s. 237-250.
Citujúca práca: VRANA, Vladimír: Malá dohoda. In: Erik Štenpien, Lucia Pištejová, Ivan Svatuška (eds): Mierové rokovania po roku 1918 a ich vplyv na moderné právo, Zborník vedeckých príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, Košice, 13.-14.04.2023, 2023. ISBN 978-80-574-0237-4, str. 362.

Citovaná práca: STIPTA, István: A trianoni békeszerződés hatása a magyar bírósági szervezetre (1920-1942).  In: 100 rokov Trianonskej zmluvy - diplomacia, štát a právo na prelome storočí, zborník vedeckých príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie: 100 rokov Trianonskej zmluvy – diplomacia, štát a právo na prelome storočí, Košice 2021, s.218 – 236
Citujúca práca: BIRHER, Nándor: From primatial law to ecclesial social movements. In: Erik Štenpien, Lucia Pištejová, Ivan Svatuška (eds): Mierové rokovania po roku 1918 a ich vplyv na moderné právo, Zborník vedeckých príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, Košice, 13.-14.04.2023, 2023. ISBN 978-80-574-0237-4, str.11.

Citovaná práca: ŠTENPIEN, Erik: Peace conference in Paris and negotiations with Germany in 1919. Glossa Iuridica, 2021, 8(3), str. 63-83.
Citujúca práca: BIRHER, Nándor: From primatial law to ecclesial social movements. In: Erik Štenpien, Lucia Pištejová, Ivan Svatuška (eds): Mierové rokovania po roku 1918 a ich vplyv na moderné právo, Zborník vedeckých príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, Košice, 13.-14.04.2023, 2023. ISBN 978-80-574-0237-4, str.11.

Citovaná práca: VAŇA, Ivan: Česká a slovenská politická reprezentácia a jej názory na povojnové štátoprávne usporiadanie strednej Európy In: Erik Štenpien, Lucia Pištejová, Ivan Svatuška (eds.): 1. svetová vojna a jej dôsledky v štátoprávnej rovine Zborník vedeckých príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta 2022, str. 385.
Citujúca práca: PIŠTEJOVÁ, Lucia: Finalizácia rokovaní o Trianonskej mierovej zmluve – posledné kroky k jej podpisu. In.: Erik Štenpien, Lucia Pištejová, Ivan Svatuška (eds): Mierové rokovania po roku 1918 a ich vplyv na moderné právo, Zborník vedeckých príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, Košice, 13.-14.04.2023, 2023. ISBN 978-80-574-0237-4, str. 254.

Citovaná práca:  VRANA, Vladimír: Roman diplomacy in ancient Rome. Glossa Iuridica, 2021, 8(3), 123-140.
Citujúca práca: BIRHER, Nándor: From primatial law to ecclesial social movements. In: Erik Štenpien, Lucia Pištejová, Ivan Svatuška (eds): Mierové rokovania po roku 1918 a ich vplyv na moderné právo, Zborník vedeckých príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, Košice, 13.-14.04.2023, 2023. ISBN 978-80-574-0237-4, str.11.
© Právnická fakulta Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach, 2020-2024
Návrat na obsah