2022-1.08 - 100 rokov Trianonskej zmluvy

100 rokov Trianonskej zmluvy
APVV-19-0419
100 rokov Trianonskej zmluvy
Prejsť na obsah
Birher Nándor (100%): Die Rolle der Kirchen in der Politik zur Zeit von Trianon (The Role of the Churches in Politics at the Time of Trianon). In: Erik Štenpien - Lucia Pištejová - Ivan Svatuška (eds): 1. svetová vojna a jej dôsledky v štátoprávnej rovine, Zborník vedeckých príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, Košice, 29. - 30.09.2022, 2022. ISBN 978-80-574-0146-9, str. 30

Boóc Ádám (100%): A választottbíráskodás néhány lényeges kérdése a Trianon utáni Magyarországon (Some important issues of arbitration in post-Trianon Hungary). In: Erik Štenpien - Lucia Pištejová - Ivan Svatuška (eds): 1. svetová vojna a jej dôsledky v štátoprávnej rovine, Zborník vedeckých príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, Košice, 29. - 30.09.2022, 2022. ISBN 978-80-574-0146-9, str. 51

Dobrovič Ľuboš (100%): Vim vi repellere licet a otázka spravodlivej vojny (Vim vi repellere licet and the Question of a Just War). In: Erik Štenpien - Lucia Pištejová - Ivan Svatuška (eds): 1. svetová vojna a jej dôsledky v štátoprávnej rovine, Zborník vedeckých príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, Košice, 29. - 30.09.2022, 2022. ISBN 978-80-574-0146-9, str. 63

Fico Miroslav (100%): Prípravné práce a prijatie medzinárodnej dohody o spisovej rozluke medzi Československou republikou a Maďarskom z roku 1927 (Preparatory work and adoption of international agreement on files separation between Czechoslovak Republic and Hungary in 1927). In: Erik Štenpien - Lucia Pištejová - Ivan Svatuška (eds): 1. svetová vojna a jej dôsledky v štátoprávnej rovine, Zborník vedeckých príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, Košice, 29. - 30.09.2022, 2022. ISBN 978-80-574-0146-9, str. 99

Fico Miroslav (100%): Files separation between the Czechoslovak republic and Hungary in the interwar period, In: 70 Studia in honorem Istvan Stipta, Károli Gáspár Református Egyetem Állam, Budapest, 2022. (v preklade Spisová rozluka medzi Československou republikou a Maďarskom v medzivojnovom období)

Kosior Wojciech J. (100%): Unification of criminal law and procedure and the formation of the prosecuting authorities in Poland after 19181. In: Erik Štenpien - Lucia Pištejová - Ivan Svatuška (eds): 1. svetová vojna a jej dôsledky v štátoprávnej rovine, Zborník vedeckých príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, Košice, 29. - 30.09.2022, 2022. ISBN 978-80-574-0146-9, str. 146

Kováčová Dominika (100%): Versaillská zmluva v kontexte medzinárodného práva (Treaty of Versailles from the point of view of international law). In: Erik Štenpien - Lucia Pištejová - Ivan Svatuška (eds): 1. svetová vojna a jej dôsledky v štátoprávnej rovine, Zborník vedeckých príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, Košice, 29. - 30.09.2022, 2022. ISBN 978-80-574-0146-9, str. 159

Kováčová, Dominika (100%): Právny dualizmus v prvej Československej republike (Legal dualism in the first Czechoslovak Republic) In: Ivan Svatuška - Lucia Pištejová (eds): Míľniky právneho vývoja v Európe po prvej svetovej vojne, Zborník vedeckých príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov, Košice, 22. apríl 2022, 2022, 57

Pandy, Dávid (100%): Niektoré dôsledky vzniku Československej republiky v regióne juhovýchodného Slovenska (Some consequences of the establishment of the Czechoslovak Republic in the region of southeastern Slovakia) ) In: Ivan Svatuška - Lucia Pištejová (eds): Míľniky právneho vývoja v Európe po prvej svetovej vojne, Zborník vedeckých príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov, Košice, 22. apríl 2022, 2022, 88.

Pandy Dávid (100%): Príprava atentátu na Masaryka na východnom Slovensku a jej trestnoprávne dôsledky (The preparation of the assassination of Masaryk in eastern Slovakia and its criminal consequences). In: Erik Štenpien - Lucia Pištejová - Ivan Svatuška (eds): 1. svetová vojna a jej dôsledky v štátoprávnej rovine, Zborník vedeckých príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, Košice, 29. - 30.09.2022, 2022. ISBN 978-80-574-0146-9, str. 233
Pištejová, Lucia (100%): Snaha politickej reprezentácie o vznik Malej dohody (The effort of political representation to create the Little Entente) In: Ivan Svatuška - Lucia Pištejová (eds): Míľniky právneho vývoja v Európe po prvej svetovej vojne, Zborník vedeckých príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov, Košice, 22. apríl 2022, 2022, 97

Pištejová Lucia (100%): Prípravné procesy Trianonskej mierovej konferencie v Maďarsku (The preparatory processes of the Trianon Peace Conference in Hungary). In: Erik Štenpien - Lucia Pištejová - Ivan Svatuška (eds): 1. svetová vojna a jej dôsledky v štátoprávnej rovine, Zborník vedeckých príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, Košice, 29. - 30.09.2022, 2022. ISBN 978-80-574-0146-9, str. 241

Sudzina Milan (100%): Konanie vo veciach ústavnosti a zákonnosti volieb do orgánov územnej samosprávy (Proceedings in matters of constitutionality and legality of elections to local self-government bodies). In: Erik Štenpien - Lucia Pištejová - Ivan Svatuška (eds): 1. svetová vojna a jej dôsledky v štátoprávnej rovine, Zborník vedeckých príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, Košice, 29. - 30.09.2022, 2022. ISBN 978-80-574-0146-9, str. 289

Świrgoń – Skok Renata (100%): Problem unifikacji polskiego prawa cywilnego po 1918 roku na przykładzie prawa rodzinnego (The problem of unification of polish civil law after 1918 on the example of family law). In: Erik Štenpien - Lucia Pištejová - Ivan Svatuška (eds): 1. svetová vojna a jej dôsledky v štátoprávnej rovine, Zborník vedeckých príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, Košice, 29. - 30.09.2022, 2022. ISBN 978-80-574-0146-9, str. 310

Štenpien Erik (100%): Mierová konferencia v Paríži a vznik hraníc Československa (The peace conference in Paris and the Creation of the Borders of Czechoslovakia). In: Erik Štenpien - Lucia Pištejová - Ivan Svatuška (eds): 1. svetová vojna a jej dôsledky v štátoprávnej rovine, Zborník vedeckých príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, Košice, 29. - 30.09.2022, 2022. ISBN 978-80-574-0146-9, str. 350

Vaňa Ivan (100%): Česká a slovenská politická reprezentácia a jej názory na povojnové štátoprávne usporiadanie strednej Európy (Czech and Slovak political representation and its views on the post-war state-legal organization of Central Europe). In: Erik Štenpien - Lucia Pištejová - Ivan Svatuška (eds): 1. svetová vojna a jej dôsledky v štátoprávnej rovine, Zborník vedeckých príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, Košice, 29. - 30.09.2022, 2022. ISBN 978-80-574-0146-9, str. 383

Vaňa Ivan (100%): Spolková činnosť na Spiši v prvých povojnových rokoch. (Activities of associations in Spiš in the first post-war years.) In: Ivan Svatuška - Lucia Pištejová (eds.): Míľniky právneho vývoja v Európe po prvej svetovej vojne Zborník vedeckých príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov, Košice, 22.04.2022, 2022, ISBN 978-80-574-0099-8, str. 202

Vrana Vladimír (100%): Mierová koexistencia v strednej Európe v rokoch 1918-1920 (Peace Coexistence in Central Europe in years 1918-1920). In: Erik Štenpien - Lucia Pištejová - Ivan Svatuška (eds): 1. svetová vojna a jej dôsledky v štátoprávnej rovine, Zborník vedeckých príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, Košice, 29. - 30.09.2022, 2022. ISBN 978-80-574-0146-9, str. 403
© Právnická fakulta Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach, 2020-2024
Návrat na obsah