2021-1.08 - 100 rokov Trianonskej zmluvy

100 rokov Trianonskej zmluvy
APVV-19-0419
100 rokov Trianonskej zmluvy
Prejsť na obsah
Birher Nándor (100%): A Vatikáni politika elemei az I. világháború után: enciklikák és kollégiumok (Elements of Vatican policy after World War I: encyclicals and colleges). In: Štenpien, E. – Svatuška, I. (eds.): 100 rokov Trianonskej zmluvy – diplomacia, štát a právo na prelome storočí. ISBN: 978-80-574-0040-0 Košice 2021, str. 22

Boóc Ádám (100%): Az öröklési jog szabályozásának tendenciális fejlődésmenete a délszláv államokban, különös tekintettel Szerbiára (Progress of the Regulation of the Law of Succession in the South Slavic States with Special Regard to Serbia). In: Štenpien, E. – Svatuška, I. (eds.): 100 rokov Trianonskej zmluvy – diplomacia, štát a právo na prelome storočí. ISBN: 978-80-574-0040-0 Košice 2021, str. 33

Dobrovič Ľuboš (100%): Rerum repetitio ako právny predchodca inštitútu náhrady škody v medzinárodnom práve (Rerum repetitio as a legal predecessor of reparation in international law). In: Štenpien, E. – Svatuška, I. (eds.): 100 rokov Trianonskej zmluvy – diplomacia, štát a právo na prelome storočí. ISBN: 978-80-574-0040-0 Košice 2021, str. 48

Fico Miroslav (100%): Trestné činy úkladov o republiku podľa zákona na ochranu republiky z roku 1923 (Crimes of conspiracies about republic according to the law for the protection of the republic of 1923). In: Štenpien, E. – Svatuška, I. (eds.): 100 rokov Trianonskej zmluvy – diplomacia, štát a právo na prelome storočí. ISBN: 978-80-574-0040-0 Košice 2021, str. 55

Koncz Ibolya Katalin (100%): Magánjogi kapcsolatok módosulásai a 20. század fordulóján (Change relations in private law in the early 20th century). In: Štenpien, E. – Svatuška, I. (eds.): 100 rokov Trianonskej zmluvy – diplomacia, štát a právo na prelome storočí. ISBN: 978-80-574-0040-0 Košice 2021, str. 113

Kováčová Dominika (100%): Československá diplomacia na začiatku 20.storočia (Czechoslovak diplomacy at the beginning of the 20th century). In: Štenpien, E. – Svatuška, I. (eds.): 100 rokov Trianonskej zmluvy – diplomacia, štát a právo na prelome storočí. ISBN: 978-80-574-0040-0 Košice 2021, str. 125

Miskolczi Bodnár Péter (100%): A magyar malomipar Trianon előtt és után, különös tekintettel a finomlisztet előállító malmok helyzetére (The Hungarian milling industry before and after Trianon in particular the situation of fine flour mills). In: Štenpien, E. – Svatuška, I. (eds.): 100 rokov Trianonskej zmluvy – diplomacia, štát a právo na prelome storočí. ISBN: 978-80-574-0040-0 Košice 2021, str. 134

Nagy Péter (100%): Nemzetközi magánjogi kérdések a magyar házassági jogban a házassági jogról szóló 1894. évi XXXI. törvény előtt és után (Private international law issues in the Hungarian marriage law before and after the Act XXXI of 1894 on marriage law). In: Štenpien, E. – Svatuška, I. (eds.): 100 rokov Trianonskej zmluvy – diplomacia, štát a právo na prelome storočí. ISBN: 978-80-574-0040-0 Košice 2021, str. 161

Pandy Dávid (100%): Trestnoprávna ochrana štátneho územia na Slovensku v období medzivojnovej Československej republiky (The use of criminal law for the protection of the state territory in Slovakia in the period of the interwar Czechoslovak Republic). In: Štenpien, E. – Svatuška, I. (eds.): 100 rokov Trianonskej zmluvy – diplomacia, štát a právo na prelome storočí. ISBN: 978-80-574-0040-0 Košice 2021, str. 176

Pištejová Lucia (100%): Provizórne usporiadanie hraníc s Maďarskom po rozpade Rakúsko Uhorska (Provisional arrangement of the border with Hungary after the disintegration of Austria-Hungary). In: Štenpien, E. – Svatuška, I. (eds.): 100 rokov Trianonskej zmluvy – diplomacia, štát a právo na prelome storočí. ISBN: 978-80-574-0040-0 Košice 2021, str. 206

Stipta István (100%): A trianoni békeszerződés hatása a magyar bírósági szervezetre (1920-1942) (The impact of the Treaty of Trianon ont he Hungarian judicial System (1920-1942)). In: Štenpien, E. – Svatuška, I. (eds.): 100 rokov Trianonskej zmluvy – diplomacia, štát a právo na prelome storočí. ISBN: 978-80-574-0040-0 Košice 2021, str. 218

Sudzina Milan (100%): Historické aspekty správneho súdnictva (Historical Aspects of Administrative judiciary). In: Štenpien, E. – Svatuška, I. (eds.): 100 rokov Trianonskej zmluvy – diplomacia, štát a právo na prelome storočí. ISBN: 978-80-574-0040-0 Košice 2021, str. 237

Świrgoń – Skok Renata (100%): Stosunki polsko węgierskie w poglądach narodowej demokracji (Polish-Hungarian relations in the vieews of the national democracy). In: Štenpien, E. – Svatuška, I. (eds.): 100 rokov Trianonskej zmluvy – diplomacia, štát a právo na prelome storočí. ISBN: 978-80-574-0040-0 Košice 2021, str. 251

Štenpien Erik (100%): Zjednotenie Abovskej a Turnianskej župy v roku 1881 – základ potrianonskej verejnej správy východného Slovenska (The unification of the Abaúj and Tornaer counties in 1881 – the basis of the public administration of eastern Slovakia after Trianon). In: Štenpien, E. – Svatuška, I. (eds.): 100 rokov Trianonskej zmluvy – diplomacia, štát a právo na prelome storočí. ISBN: 978-80-574-0040-0 Košice 2021, str. 276

Treščáková Diana (100%): Vplyv prvej svetovej vojny a povojnových mierových dohôd na hospodárske vzťahy a obchodovanie (The impact of the First World War and post-war peace agreements on economic relations and trade). In: Štenpien, E. – Svatuška, I. (eds.): 100 rokov Trianonskej zmluvy – diplomacia, štát a právo na prelome storočí. ISBN: 978-80-574-0040-0 Košice 2021, str. 308

Vaňa Ivan (100%): Prvá svetová vojna a jej vplyv na severnú hranicu Uhorska (The First World War and its impact on the northern border of Hungary). In: Štenpien, E. – Svatuška, I. (eds.): 100 rokov Trianonskej zmluvy – diplomacia, štát a právo na prelome storočí. ISBN: 978-80-574-0040-0 Košice 2021, str. 317

Vrana Vladimír (100%): „Si vis pacem, para bellum“. In: Štenpien, E. – Svatuška, I. (eds.): 100 rokov Trianonskej zmluvy – diplomacia, štát a právo na prelome storočí. ISBN: 978-80-574-0040-0 Košice 2021, str. 330

Miskolczi-Bodnár Péter (100%): A háború és béke közvetlen és közvetett hatásai az 1920-as évek magyar gazdaságára (The direct and indirect effects of war and peace on the Hungarian economy of the 1920s). In: A közép-európai országok együttműködése: 1920-2020. ISBN: 978-615-5961-75-5. Budapest, 2021, str. 13.

Štenpien Erik (50%) – Pištejová Lucia (50%): The Emergency of Frontiers in the First Czechoslovak Republic. In: A közép-európai országok együttműködése: 1920-2020. ISBN: 978-615-5961-75-5. Budapest, 2021, str. 201.

Milan Sudzina (100%): Konanie o potvrdení vydržania (Proceedings on the Confirmation of Positive Prescription). In: Právne rozpravy on-screen 3. : sekcia súkromného práva. Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici - Belianum, 2021. ISBN 9788055719337, s. 220-237.

© Právnická fakulta Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach, 2020-2024
Návrat na obsah